This Week in White Oak Athletics: November 26-December 1

Monday, November 26

Tuesday, November 27

 • 7th/8th Grade Ladyneck Basketball at Harmony  5:00 pm
 • JV/Varsity Ladyneck Basketball at Hooks  5:00/6:30 pm
 • 9th/JV/Varsity Roughneck Basketball vs. MP Chapel Hill at White Oak   5:00 pm

Wednesday, November 28

Thursday, November 29

 • 7th/8th Grade Roughneck Basketball vs. Harmony in White Oak   5:00 pm
 • Varsity Ladyneck Basketball in Hughes Springs Tournament
 • 9th/JV Roughneck Basketball in Tatum Tournament
 • Varsity Roughneck Basketball in Grand Saline Tournament

Friday, November 30

 • Varsity Ladyneck Basketball in Hughes Springs Tournament
 • 9th/JV Roughneck Basketball in Tatum Tournament
 • Varsity Roughneck Basketball in Grand Saline Tournament

Saturday, December 1

 • 7th/8th Grade Ladyneck/Roughneck Basketball in Lions’ Club Tournament at White Oak
 • Varsity Ladyneck Basketball in Hughes Springs Tournament
 • 9th/JV Roughneck Basketball in Tatum Tournament
 • Varsity Roughneck Basketball in Grand Saline Tournament

Comments are closed.